Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - POBIERZ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„INDYWIDUALNA DIAGNOZA KOMPETENCJI – PRAKTYCZNE I INTERAKTYWNE SZKOLENIA BIZNESOWE DLA MŚP”, NR POKL. 08.01.01-12-120/12

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1) Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Indywidualna diagnoza kompetencji – praktyczne i interaktywne szkolenia biznesowe dla MŚP” realizowanym w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2) Realizatorem Projektu (Beneficjentem) jest BERNDSON Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Feldmana 4/11, 31-130 Kraków.
3) Biuro Projektu oraz Biuro Rekrutacji mieści się w siedzibie BERNDSON Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Feldmana 4/11.
4) Okres realizacji projektu: 01.09.2012 -31.12.2013
5) Obszar realizacji projektu (miejsca organizacji szkoleń): województwo małopolskie. Projekt ma charakter regionalny, skierowany jest do 180 pracowników sektora MMŚP z 60 firm, które posiadają jednostkę organizacyjną i prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.
6) Uczestnik projektu (Beneficjent pomocy):

  • przedsiębiorca z sektora MMŚP delegujący pracowników na szkolenie, który otrzymuje pomoc publiczną w formie pomocy de mini mis, który jednocześnie dotychczas nie uzyskał pomocy publicznej/de mini mis w ramach projektów zamkniętych z Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  • osoba fizyczna, będąca pracownikiem przedsiębiorcy, korzystająca ze wsparcia w postaci szkoleń i doradztwa, wykonujący pracę w strukturze organizacyjnej firmy znajdującej się w województwie małopolskim,

7) Szczegółowe informacje na temat projektu i poszczególnych szkoleń dostępne są na stronie internetowej Projektu: www.idk.berndson.pl oraz bezpośrednio w Biurze Projektu.
 

§ 2 UCZESTNICY PROJEKTU


1) Projekt adresowany jest do pracowników zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym samozatrudnionych. W projekcie będą mogły wziąć udział osoby i podmioty z terenu województwa małopolskiego (osoby posiadające tu miejsce zamieszkania w rozumieniu KC lub pracujące na terenie województwa, a w przypadku firm, prowadzące tu działalność oraz posiadające jednostkę organizacyjną na terenie województwa, w tym tylko te, które dotychczas nie uzyskał pomocy publicznej/de mini mis w ramach projektów zamkniętych z Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
2) Uczestnikami szkoleń i doradztwa mogą być wyłącznie pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnionych w ramach stosunku pracy, a więc na umowę o pracę. Wyjątkiem są osoby samozatrudnione, a wiec osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą .
3) Uczestnikami szkoleń i doradztwa mogą być osoby, których stanowisko pracy związane jest ze sprzedażą, obsługą klienta lub zalicza się do stanowisk średniego i niższego szczebla kierowniczego. Kwalifikowanie uczestników do projektów odbędzie się na podstawie faktycznego zakresu obowiązków kandydata do udziału w projekcie.
4) Z uwagi na charakter szkoleń mogą brać w nich udział pracownicy wszystkich branż gospodarki.
5) W związku z realizacją zasady równości płci na rynku pracy Realizator projektu zapewnia minimum 52,8% (95 miejsc) miejsc szkoleniowych dla kobiet.
6) W ramach realizacji projektu założono zrekrutowanie grupy 180 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa małopolskiego. W grupie tej zapewniono udział pracownikom z grup wrażliwych, wśród których wyodrębniono następujące grupy pracowników oraz określono dla nich następujący poziom uczestnictwa:


a) 36 uczestników posiadających wykształcenie, co najwyżej średnie, w tym minimum 19 kobiet;
b) 18 uczestników niepełnosprawnych (z orzeczeniem o niepełnosprawności - warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie orzeczenia aktualnego na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie), w tym minimum 10 kobiet.
c) 5 uczestników w wieku powyżej 50 roku życia, w tym 3 kobiety.


§ 3 CEL PROJEKTU


Cele projektu jest przygotowanie 180 pracowników z 60 firm sektora MMSP z województwa Małopolskiego do bardziej efektywnego wykorzystania potencjału osobistego na rzecz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej pracodawcy. Cel osiągnięty będzie poprzez działania o charakterze szkoleniowym i doradczym.


§ 4 FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE


1. W ramach projektu planuje się realizację form wsparcia w postaci szkoleń ogólnych oraz doradztwa powiązanego ze szkoleniami.
2. W ramach ścieżki wsparcia uczestnik objęty zostanie następującym wsparciem:
a) Zintegrowany Audyt Personalny (ZAP) obejmujący badanie predyspozycji osobistych i zawodowych, na podstawie, którego opracowany zostanie indywidualny program rozwoju uczestnika projektu i doprecyzowanie dalszych etapów ścieżki wsparcia.
b) Szkolenia do wyboru – każdy uczestnik weźmie udział w 2 dwudniowych szkoleniach, których tematykę wybierze z następujących szkoleń: trening umiejętności menedżerskich, efektywne budowanie i zarządzanie zespołem, kreatywność a efektywność – innowacyjność w pracy, sztuka wywierania wpływu i perswazji, sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, skuteczna komunikacja interpersonalna, nowoczesne techniki sprzedaży, profesjonalna obsługa trudnego klienta, negocjacje biznesowe, budowanie i rozwój marketingowej przewagi konkurencyjnej. Szkolenia do wyboru, wymienione powyżej, obejmują 3 bloki tematyczne: umiejętności menedżerskie, umiejętności sprzedażowe oraz umiejętności osobiste. Opisy szkoleń dostępne są na stronie internetowej projektu http://idk.berndson.pl/.
c) Szkolenia skrojone na miarę – każdy uczestnik weźmie udział w 1 dwudniowym szkoleniu, którego tematyka określona zostanie na podstawie indywidualnego programu rozwoju pracownika, opracowanego po przeprowadzeniu ZAP.
d) Warsztat – kultura różnorodności w firmie – każdy uczestnik przejdzie 1 dwudniowe szkolenie.
3. Udział w całej wyżej wykazanej ścieżce wsparcia jest obligatoryjny. Uczestnik nie ma możliwości wyboru tylko pojedynczych elementów z wykazanej ścieżki wsparcia.
4. Dodatkowo w ramach wsparcia po etapie szkoleń skrojonych na miarę każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z doradztwa tematycznego. Doradztwo tematyczne ma charakter fakultatywny.
5. Wsparcie w ramach projektu będzie mogło być realizowane w 3 trybach:
a) Dziennym - w dni robocze, szkolenia całodzienne w dni robocze od godziny 8 lub 9.
b) Wieczorowym – w dni robocze, po godzinie 16.
c) Weekendowym – w dni wolne od pracy, szkolenia całodzienne od godziny 8 lub 9.
6. W ramach wsparcia uczestnikowi zapewnione zostaną materiały szkoleniowe w formie podręczników i drukowanych skryptów. W trakcie szkoleń uczestnikom zapewniony zostanie drobny poczęstunek w formie bufetu kawowego oraz jeden ciepły posiłek.
7. Szkolenia w ramach projektu odbywały się w Krakowie w salach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W trakcie szkoleń wykorzystywane będą nowoczesne narzędzia przekazu w formie m.in. gier symulacyjnych, warsztatów, narzędzi multimedialnych.

 

 

§ 5 KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


1. Uczestnikami szkoleń i doradztwa, które zostaną przeprowadzone w ramach Projektu mogą być wyłącznie osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
a) są mikro przedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami, średnimi przedsiębiorcami, w tym są osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą nie zatrudniającymi pracowników) lub też są pracownikami tych przedsiębiorców (zatrudnionymi na umowę o pracę);
b) oni, jako osoby samozatrudnione lub mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których są pracownikami nie uzyskał pomocy publicznej/de mini mis w ramach projektów zamkniętych z Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
c) oni, jako osoby samozatrudnione lub mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których są pracownikami nie przekroczyły limitu pomocy de mini mis, która to jest udzielana w ramach projektu;
d) oni, jako pracownicy mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa zatrudnieni są na stanowisku związanym ze sprzedażą lub na stanowisku kierowniczym niższego lub średniego szczebla, bądź też są osobami samozatrudnionymi, a przedmiot ich działalności obejmuje dokonywanie wymiany handlowej produktów, towarów lub usług;
e) wypełniły i podpisały Formularz Zgłoszeniowy nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia;
f) za które dostarczono podpisaną przez pracodawcę (przed podpisaniem umowy szkoleniowej) informację o otrzymanej pomoc de mini mis;
g) za które dostarczono poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorcy lub innego dokumentu potwierdzającego status przedsiębiorcy;
h) za które dostarczono podpisaną przez pracodawcę umowę szkoleniową najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęciem szkolenia;
i) za które dostarczono podpisane przez pracodawcę oświadczenie o zgodzie na otrzymanie pomocy de mini mis;
j) za które dostarczono podpisane przez pracodawcę oświadczenie beneficjenta pomocy publicznej o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikowane (na wsparcie o tożsamej formie o tematyce);
k) za które dostarczono podpisane przez pracodawcę oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej, w tym pomocy de mini mis, w ramach projektów zamkniętych z Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
l) które podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie;
m) które podpisały oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozpoczęciem udziału w projekcie;


§ 6 ZASADY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW


1. Wstępna kwalifikacja do projektu odbywa się na podstawie wypełnianego droga elektroniczną lub osobiście wstępnego Formularza Aplikacyjnego. Formularz wstępny dostępny jest na stroni internetowej projektu http://idk.berndson.pl/ oraz w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie firmy BERNDSON sp. z o.o. pod adresem: ul. Feldmana 4/11, 31-130 Kraków.
2. Po wypełnieniu wstępnego formularza z każdym z kandydatów skontaktuje się osobiście Specjalista/ka ds. rekrutacji informując o dalszej procedurze rekrutacyjnej.
3. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie spełnienie kryteriów dostępu ujętych w §5 oraz złożenie kompletu, poprawnie wypełnionych i zgodnych z prawdą dokumentów, aplikacyjnych. Pełna dokumentacja aplikacyjna dostępna jest na stronie internetowej projektu: http://idk.berndson.pl/.
4. Spełnienie kryteriów dostępu oraz kryteriów nieobligatoryjnych związanych z przynależnością do grup wrażliwych weryfikowane będzie na podstawie systemu punktowego, obejmującego następujące kryteria i przypisane im wagi punktowe:
 

a) Kryteria warunkujące udział w projekcie:
- Czy uczestnik jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom lub też pracownikiem mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa zatrudnionym na umowę o pracę – waga 1 pkt
- Czy przedsiębiorstwo/pracodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego – waga 1 pkt
- Czy przedsiębiorca/pracownik posiada, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie województwa małopolskiego – waga 1 pkt
- Czy przedsiębiorca/pracownik zatrudniony jest na stanowisku związanym ze sprzedażą – waga 1 pkt
- Czy przedsiębiorca/pracownik zatrudniony jest na stanowisku kierowniczym niższego i średniego szczebla lub jego zakres obowiązków obejmuje zarzadzanie (w tym zarządzanie przedsiębiorstwem) – waga 1 pkt

Spełnienie powyższych kryteriów jest obligatoryjne dla uczestnictwa w projekcie, wymagana liczba punktów to 5.

b) Kryteria nieobligatoryjne:
- Czy pracownik/przedsiębiorca jest osobą niepełnosprawną – waga 1 pkt
- Czy pracownik/przedsiębiorca jest osobą posiadającą wykształcenie co najwyżej średnie – waga 1 pkt
- Czy pracownik/przedsiębiorca jest osobą, która w chwili składania oświadczenia na formularzu zgłoszeniowym jest w wieku 50 lub więcej lat – waga 1 pkt

Spełnienie powyższych kryteriów nie jest obligatoryjne i związane jest z uczestnictwem w projekcie grup wrażliwych, możliwa maksymalna liczba punktów do uzyskania to 3.

5. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w sposób otwarty i niedyskryminujący.
6. Po spełnieniu przez uczestników kryteriów dostępu o zakwalifikowaniu decydować będzie liczba uzyskanych punktów, a w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, kolejność zgłoszenia (data i ewentualnie godzina na Formularzu Aplikacyjnym)
7. W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria dostępu, o których mowa w § 5 przewyższy liczbę miejsc w ramach naboru, utworzone zostaną listy rezerwowe wg. Liczby uzyskanych punktów i kolejności zgłoszeń (data i ewentualnie godzina na Formularzu Aplikacyjnym). Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia). Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie (zarówno z listy podstawowej jak i rezerwowej) muszą spełniać kryteria § 5 niniejszego regulaminu.
8. Podanie nie prawdziwych informacji w Formularzu Aplikacyjnym skutkować będzie zobowiązaniem do zwrotu całego kosztu szkolenia określonego w umowie szkoleniowej.


§ 7 ORGANIZACJA USŁUG


1. Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność Uczestnika w czasie, co najmniej 80% godzin objętych szkoleniami. Uczestnik poświadcza obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności. Wymóg ten dotyczy każdej z organizowanych form wsparcia osobno nie zaś całej ścieżki wsparcia.
2. Warunkiem ukończenia doradztwa indywidualnego jest obecność w trakcie realizacji danego wsparcia oraz poświadczenie obecność własnoręcznym podpisem na karcie doradztwa.
3. Warunkiem ukończenia ZAP jest wypełnienie zgodnie z prawdą arkusza badawczego w terminie uzgodnionym z Realizatorem Projektu.
4. Osoba, która ukończy moduły szkoleniowe otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.
5. Opuszczenie przez Uczestnika więcej niż 20% godzin przewidzianych na realizację wybranego szkolenia obliguje go do zwrotu całego kosztu szkolenia przypadającego na jednego uczestnika, ujętego w umowie szkoleniowej.
6. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z winy Realizatora Projektu zostanie wyznaczony inny termin szkolenia, który uzgodniony zostanie z Uczestnikami projektu.
7. BERNDSON sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo do zmiany terminu, miejsca realizacji szkoleń, a także do rezygnacji z uruchomienia szkolenia w przypadku zbyt małej liczby osób chętnych do udziału w danym szkoleniu.
8. Realizator Projektu zapewnia uczestnikom szkoleń:

  • podręczniki,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek w trakcie trwania zajęć (kawa, herbata, ciastka, ciepły posiłek),
  • certyfikat ukończenia kursu.

§ 8 ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW


1. Uczestnicy zobowiązani są każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście obecności.
2. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. Ewaluacja będzie prowadzona indywidualnie tak, aby w sposób jak najbardziej wiarygodny przedstawić postęp danego uczestnika wynikający z jego udziału w projekcie. Wszystkie wyniki ankiet, testów, badań, odnoszące się do wiedzy i kwalifikacji pracowników uczestniczących w projekcie będą wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby BERNDSON sp. z o. o. do opracowania zbiorczego raportu ewaluacyjnego, podsumowującego projekt. Wyniki badania ewaluacyjnego nie będą przekazywane opinii publicznej, osobom trzecim ani pracodawcy, który delegował pracownika do wsparcia w ramach tego projektu.
3. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu a także w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu udziału w Projekcie. Bezpośredni przełożeni uczestników projektu zobowiązani są do wzięcia udziału w badaniu (wypełnienia ankiety) oceniającej trwałość rezultatów projektu.
4. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udzielania informacji na temat rezultatów uczestnictwa w Projekcie przedstawicielom WUP w Krakowie lub podmiotu upoważnionego przez WUP w Krakowie.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie datą rozpoczęcia realizacji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.08.01.01-12-120/12


 

 

Zapisz się

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i przeprowadzimy przez proces rekrutacji. Prosimy o kontakt w dogodnym dla Państwa czasie z:

Łukasz Wojtas 
Bartosz Soczówka

tel. +48 510 114 932
e-mail: idk@berndson.com

 

Biuro Projektu:

BERNDSON sp. z o.o.

ul. Dobrego Pasterza 104

31-416 Kraków

berndson.pl